ชุดตรวจปัสสาวะ แบบจุ่ม รุ่น 1,000 นาโน ยี่ห้อ ไบโอไลน์ Bioline

2,000 ฿

ชุดตรวจปัสสาวะ แบบจุ่ม รุ่น 1,000 นาโน
*****ยี่ห้อ ไบโอไลน์ Bioline*****

คุณสมบัติ
– สำหรับการตรวจสอบภายนอกร่างกายเท่านั้น
– ใช้หลักการทดสอบแบบ competitive binding immunoassay
– วิธีการทดสอบแบบขั้นตอนเดียว
– มีความไวและความจำเพาะสูง

ไบโอไลน์ สตริป
– ชุดตรวจกรองชนิดเร็ว สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพเพื่อตรวจหาสารในปัสสาวะของมนุษย์แบบขั้นตอนเดียว
– โดยใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี่ ตั้งแต่ความเข้มข้น 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
– การใช้ชุดทดสอบนี้เป็นการตรวจหาสารเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจยืนยันผลอีกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดตรวจปัสสาวะ แบบจุ่ม
รุ่น 1,000 นาโน
ยี่ห้อ ไบโอไลน์ Bioline

ราคาขายส่ง ราคา 2,000 บาท (มี 100 ชุด )

ไบโอไลน์ สตริป
– ชุดตรวจกรองชนิดเร็ว สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพเพื่อตรวจหาสารในปัสสาวะของมนุษย์แบบขั้นตอนเดียว
– โดยใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี่ ตั้งแต่ความเข้มข้น 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
– การใช้ชุดทดสอบนี้เป็นการตรวจหาสารเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจยืนยันผลอีกครั้ง

คุณสมบัติ
– สำหรับการตรวจสอบภายนอกร่างกายเท่านั้น
– ใช้หลักการทดสอบแบบ competitive binding immunoassay
– วิธีการทดสอบแบบขั้นตอนเดียว
– มีความไวและความจำเพาะสูง

วัตถุประสงค์การใช้
– ไบโอไลน์ สตริป เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหาสารในปัสสาวะ ซึ่งสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 1,000 นก./มล. ขึ้นไป

หลักการของการทดสอบ
– ไบโอไลน์ สตริป เป็นชุดตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟี่แบบขั้นตอนเดียว ซึ่งในแถบทดสอบจะมีสารที่จับกับโปรตีนเคลือบอยู่ ซึ่งสารนี้จะแย่งกับสารที่มีอยู่ในปัสสาวะในการจับกับแอนติบอดี้ที่เคลือบอยู่บนแถบทดสอบที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นในแถบทดสอบที่เคลือบด้วย protein conjugate บริเวณแถบตรวจ และมีแอนติบอดีต่อสารที่ติดฉลากด้วยอนุภาคโกลด์ (antibody-dye conjugate) อยู่ระหว่างส่วนดูดซับกับแผ่นทดสอบจะช่วยในการตรวจหาสารในปัสสาวะได้อย่างจำเพาะเจาะจงด้วยความไวที่สูง

การเก็บรักษา
– เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ

ขนาดบรรจุ 100 ชุด/กล่อง
1.แถบทดสอบไบโอไลน์ สตริป จำนวน 100 แถบทดสอบ แยกบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยด์พร้อมสารดูดความชื้น
2.คู่มือการใช้งาน

การเก็บและเตรียมสิ่งส่งตรวจ
– เก็บปัสสาวะแบบสุ่มและใหม่ โดยใช้ภาชนะพลาสติกที่ไม่มีการดูดซึม และไม่ต้องใส่สารรักษาสภาพ สามารถเก็บปัสสาวะได้นาน 48 ชั่วโมง ที่ 2-8 องศาเซลเซียส หากต้องการเก็บให้นานกว่านั้น ควรนำไปแช่แข็ง (อุณหภูมิ-20องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า)
หมายเหตุ : แถบทดสอบและปัสสาวะต้องมีอุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส ก่อนทำการทดสอบ

วิธีทำการทดสอบ
1.นำแถบทดสอบออกจากซองบรรจุ (ควรเปิดซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบ และทดสอบให้เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง)
2.จุ่มแถบทดสอบลงในปัสสาวะนาน 30-60 วินาที โดยจุ่มไม่เกินระดับขีดลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ
3.รออ่านผลที่เวลา 5 นาที
หมายเหตุ : เนื่องจากปฏิกิริยายังคงดำเนินต่อไปหลังจากการอ่านผลที่ 5 นาที เพื่อป้องกันการแปรผลผิด ไม่ควรอ่านผลเกิน 10 นาที

*****อุปกรณ์ที่ต้องการแต่ไม่ได้จัดหาให้*****
1.นาฬิกาจับเวลา
2.ภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ (**ทางร้านแถมไปให้ต่างหากครบ 100 ชุด ครับ)

 

ชุดตรวจปัสสาวะ แบบจุ่ม2
ชุดตรวจปัสสาวะ แบบจุ่ม2

การแปลผล
1.ผลบวก
– มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นบริเวณแถบควบคุมใกล้ตำแหน่งที่จับขีดบนเพียง 1 แถบแสดงว่าผลการตรวจเป็นผลบวกหรือมีปริมาณสารมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นก./มล.
2.ผลลบ
– มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น 2 แถบทั้งแถบควบคุมและแถบตรวจ (โดยไม่คำนึงถึงความเข้มของแถบสี) แสดงผลการตรวจเป็นผลลบหรือมีปริมาณสารน้อยกว่า 1,000 นก./มล.หรือไม่มีเลย
3.แปลผลไม่ได้
– ไม่ปรากฏแถบสีที่บริเวณแถบควบคุม ซึ่งอาจเป็นเพราะจุ่มแบบทดสอบผิดวิธีหรือแถบทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้แถบทดสอบอันใหม่

หมายเหตุ : ระดับความเข้มแถบสีบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ แต่ยังคงพิจารณาผลการทดสอบเป็นลบ แม้ว่าจะปรากฏเพียงสีชมพูจางๆ

ข้อจำกัดของการทดสอบ
1.การทดสอบนี้ให้ผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้นเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการผลยืนยันแน่นอนต้องนำวิธีทางเคมีที่มีความจำเพาะเจาะจงมากกว่ามาใช้ เช่น Gas Chromatography / Mass Spectrophotometry (GC/MS) เมื่อผลการตรวจเบื้องต้นเป็นบวก ควรนำการพิจารณาอาการทางคลีนิคและการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญมาประกอบกับผลการทดสอบ
2.การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นที่ให้ผลเชิงคุณภาพ มิใช่เชิงปริมาณ
3.แม้ว่าชุดทดสอบนี้จะมีความเที่ยงตรง แต่บางครั้งอาจเกิดการผิดพลาดจากเทคนิคและวิธีทดสอบหรือการถูกรบกวนจากสารต่างๆในปัสสาวะ ทำให้ผลที่ได้ผิดไป
4.สารบางอย่างเช่น สารฟอกขาวหรือสารออกซิไดส์ซิ่ง อย่างแรง ทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้ จึงควรเก็บตัวอย่างตรวจและทำการทดสอบใหม่
5.บางครั้งการทดสอบนี้อาจให้ผลบวกได้ ทั้งๆที่ตัวอย่างตรวจมีปริมาณสารน้อยกว่า 1,000 นก./มล.

คุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบ
ความไว : ไบโอไลน์ สตริป สามารถตรวจหาปริมาณสารในปัสสาวะได้ตั้งแต่ 1,000 นก./มล.ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำกว่าค่าปกติของผู้ที่ใช้สารเป็นประจำ

คำเตือนและข้อควรระวัง
1.ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกายเท่านั้น
2.ใช้ทดสอบสำหรับปัสสาวะมนุษย์เท่านั้น
3.ในตัวอย่างปัสสาวะอาจยังมีความสามารถในการก่อโรค ดังนั้นจึงควรจัดการทิ้งชุดทดสอบที่ใช้แล้วในถังขยะติดเชื้อ
4.ห้ามใช้ชุดทดสอบหลังวันหมดอายุ
5.ห้ามนำชุดทดสอบที่ใช้แล้วมาใช้อีก
6.การใช้ชุดทดสอบนี้เป็นการตรวจหาสารเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจยืนยันผลอีกครั้ง

ใช้งานง่าย มีคู่มือการใช้ อย่างละเอียด และข้อมูลทางวิชาการ ภาษาไทย และอังกฤษ เป็นเล่มอยู่ในกล่อง

 

 

0